.
News
LeoTronics News

Over the past two years, our LeoTronics R&D team has partnered with Infoland to develop and manufacture mobile robots. As a first result, we will present our mobile firefighting robots at the fire exhibition in Brno, which will take place on October 6-9 this year.

The niche of mobile robots is one of the promising areas that will help to declare Slovakia on foreign markets as a country-manufacturer of high-tech products.

Our main products are life-saving robots.

To date, we have completed the development and production of pre-production samples of 3 models: 2 robots for fire extinguishing with installed fire monitors with a capacity of 2400 and 4800 l / min and a robot for transporting fire hoses.

The main difference between our robots of this year's model range from products offered by other manufacturers: affordable price, small dimensions and weight of robots, adaptation to specific tasks.

The first tests of fire robots were carried out this summer. We received good feedback from fire service specialists about our firefighting robots and the prospects for their use at critical infrastructure facilities and in extinguishing forest fires.

You can view our products and concepts at www.leotronics.eu and www.itrendcompany.eu

Also, solutions for the defense and law enforcement sectors are being developed in cooperation with the iTrend company.

Our team is actively working to promote the image of Slovakia as an exporting country of modern high-tech products. We have reached agreements with private partners in Poland, Montenegro, Czech Republic, Ukraine to promote our solutions in the European Union and Ukraine markets.

We will be glad to participate in joint work and image projects to promote Slovak high-tech products to the world market.

We have the expert ability to provide customized robotics solutions that are precisely tailored to the specific needs of your scenarios.

We are also ready to meet the needs of government services in mobile robotic technology and solving the problems of equipping emergency services with mobile robots.

Thank you in advance for any help and support.

 

* * * Slovak language:

Vážený páne a paní. 

V posledných dvoch rokoch náš inžiniersky a výskumný tím LeoTronics v spolupráci so spoločnosťou Infoland vyvinul a začal vyrábať mobilné roboty. Ako prvé z nich predstavíme naše požiarne mobilné roboty na výstave požiarnej techniky v Brne, ktorá sa bude konať 6.-9. októbra tohto roku. 

Segment mobilných robotov je jednou zo sľubných oblastí, ktoré pomôžu dostať Slovensko do povedomia  na zahraničných trhoch ako krajinu vyrábajúcu „high-tech“ produkty.

Našou hlavnou produkciou sú roboty, ktoré zachraňujú ľudské životy. 

K dnešnému dňu sme dokončili vývoj a výrobu prototypov 3 modelov hasičských robotov: 2 roboty na hasenie požiaru s inštalovanými požiarnymi monitormi s kapacitou 2400 a 4800 L/min a robot na prepravu požiarnych hadíc. 

Hlavný rozdiel medzi našimi robotmi tohtoročného modelového radu od produktov ponúkaných inými výrobcami: prijateľná cena, malá veľkosť a hmotnosť robotov, prispôsobenie sa konkrétnym úlohám. 

Prvé testy hasičských robotov sa uskutočnili v lete tohto roku. Od špecialistov hasičského zboru sme dostali dobrú spätnú väzbu o našich hasičských robotoch a vyhliadkach na ich využitie v zariadeniach kritickej infraštruktúry, ako aj na hasenie lesných požiarov. 

S našimi produktmi a konceptmi sa môžete zoznámiť na webových stránkach www.leotronics.eu  a  www.itrendcompany.eu V spolupráci so spoločnosťou iTrend sa vyvíjajú aj riešenia pre oblasť obrany a ochrany práva. 

Náš tím aktívne pracuje na propagácii imidžu Slovenska ako vývozcu moderných „high-tech“ produktov. Dosiahli sme dohody so súkromnými partnermi v Poľsku, Ukrajine, Čiernej Hore a Českej republike na podporu našich riešení na trhoch Európskej únie a Ukrajiny. 

Radi sa zapojíme do spoločných pracovných a imidžových projektov na propagáciu slovenských „high-tech“ produktov na svetovom trhu. Máme odborné znalosti na poskytovanie riešení pre robotiku na mieru, ktoré presne spĺňajú špecifické potreby vašich scenárov. 

Sme tiež pripravení uspokojiť potreby verejných služieb v mobilných robotických zariadeniach a riešiť problémy vybavenia záchranných služieb mobilnými robotmi.

Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc a podporu. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S úctou,

Infoland s.r.o. a Leotronics s.r.o.